Nascholingen Klachten & Geschillen

Een geschil met uw verloskundige

Een geschil met uw verloskundige


U heeft een geschil met uw verloskundige. Hoe wordt dit behandeld?

Als mensen een klacht hebben over hun verloskundige, dan is het de bedoeling dat beide partijen er in eerste instantie samen uitkomen. Lukt dat niet, dan volgt meestal een bemiddeling. Vaak is dit afdoende om de klacht op te lossen en de relatie tussen de  verloskundige en u weer te herstellen.

Helaas is dit in uw geval niet gelukt. U heeft besloten uw klachtprocedure voort te zetten. Uw klacht wordt vanaf nu een geschil genoemd.

lndienen van een geschil.

Een geschil wordt pas in behandeling genomen door de Geschilleninstantie als u het schriftelijk (per email) indient. In de omschrijving van het geschil moet duidelijk zijn opgenomen:

• Naam van de klager (uw naam).

• Als u namens een klager een geschil indient, welke relatie u tot deze persoon heeft.

• Of u, de klager, contact heeft gehad met een klachtenfunctionaris en een korte omschrijving van de uitkomst hiervan.

• Over wie het geschil gaat.

• Over welke behandeling, gedraging of bejegening u ontevreden bent.

Als het nodig is, helpt de klachtenfunctionaris u bij het schriftelijk indienen van uw geschil. Dit brengt voor u geen kosten met zich mee.

Geschilleninstantie erkend door VWS.

De Geschilleninstantie behandelt uw geschil. Naast een rechter en een secretaris hebben in de Geschilleninstantie een patiëntvertegenwoordiger en een verloskundige zitting.

Wat doet de Geschilleninstantie?

De Geschilleninstantie doet onderzoek naar de oorzaak van het geschil. Voor dit onderzoek is het vaak nodig, dat de Geschilleninstantie informatie inwint en stukken inziet. lndien nodig gebeurt dit met uw toestemming en met inachtneming van het beroepsgeheim van de betreffende verloskundige. Verder worden de verschillende partijen (u en degene waar u het geschil mee heeft) gehoord. Soms is het ook nog noodzakelijk om anderen te horen. Na het onderzoek doet de Geschilleninstantie een uitspraak of uw geschil gegrond is. Daarnaast geeft de Geschilleninstantie een advies dat bindend is. De verloskundige moet zich hier dus aan houden. De procedure van het indienen van het geschil tot de uitspraak duurt maximaal 6 maanden.

Verder nog


Alle betrokkenen bij de Geschillenprocedure gaan uiterst zorgvuldig om met uw privacy. De leden van de Geschilleninstantie en de Klachtenfunctionaris hebben een geheimhoudingsplicht.
De procedure is kosteloos. Wel worden u kosten voor het griffierecht in rekening worden gebracht van ten hoogste € 50,-.
Indien u zich wilt laten bijstaan bij de behandeling van uw geschil, dan komen deze kosten voor eigen rekening.
De Geschilleninstantie kan een schadevergoeding toekennen.
De volledige regeling is hieronder te downloaden.

NB: De indiener van een geschil is zich ervan bewust dat de procedure bij de geschilleninstantie het karakter heeft van een bindend advies (artikel 20 Wkkgz). Door het indienen van het geschil gaat de indiener er vrijwillig en ondubbelzinnig mee akkoord dat de geschilleninstantie het geschil beslecht bij wege van bindend advies en een schadevergoeding kan toekennen van maximaal € 25.000,00. De indiener doet hiermee afstand van zijn recht om het geschil (ook) voor te leggen de bij de wet ingestelde rechter.

Stichting DOKh
Afdeling Klachten en Geschillen
Robijnstraat 6
1812 RB ALKMAAR
Tel: 072-520 83 25 (dagelijks van 9.00 tot 15.00 uur)
E-mail: klachtenengeschillen@dokh.nl
Website: www.dokh.nl

Download

2024 Reglement geschilleninstantie.pdf