Nascholingen Klachten & Geschillen

Algemene voorwaarden Geschilleninstantie, klachtenregeling en calamiteiten commissie DOKh

Algemene voorwaarden Geschilleninstantie, klachtenregeling en calamiteiten commissie DOKh

Wettelijke verplichting vanuit de Wkkgz

Stichting DOKh biedt (huis)artsen en verloskundigen (gevestigd, waarnemer, ZZP-er) de mogelijkheid om aan de wettelijke verplichting te voldoen door aansluiting bij de Geschilleninstantie DOKh en/of klachtenregeling DOKh (waaronder inzet klachtenfunctionaris)

Instellingen/organisaties (huis)artsenzorg en verloskundigenzorg

Naast individuele (huis)artsen en verloskundigen kunnen ook instellingen/organisaties (huis)artsenzorg en verloskundigenzorg zich bij de geschilleninstantie en/of klachtenregeling aansluiten. De aansluiting dekt de behandeling van geschillen over de organisatie en de medewerkers van de instelling/organisatie (huis)artsenzorg ((huis)artsenpost, zorggroep, etc.) en verloskundigenzorg.

Calamiteitencommissie

De WKKGZ verplicht zorgaanbieders calamiteiten te melden bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd. De inspectie kan de zorgaanbieder vragen de calamiteit te laten onderzoeken door een onafhankelijke calamiteitencommissie. Stichting DOKh biedt deze onafhankelijke calamiteitencommissie waarbij zorgaanbieders zich kunnen aansluiten.

Tarieven en looptijd

De tarieven van de geschilleninstantie e/o klachtenregeling e/o calamiteitencommissie worden jaarlijks per 1 januari door de Raad van Bestuur vastgesteld.

De aansluiting loopt in principe per kalenderjaar: van 1 januari tot 1 januari van het volgende jaar.
Echter, aanvang van een aansluiting bij de geschilleninstantie lopende het jaar (per 1 april*, 1 juli* of 1 oktober*) is mogelijk.

Voor de klachtenregeling geldt dat er geen klachten in behandeling worden genomen voor het aansluittarief, als de aansluiter zich meldt voor aansluiting, nadat de klacht zich heeft voorgedaan. Dan brengt DOKh € 75,- per uur in rekening voor de afhandeling van de klacht.

Aansluiting bij de calamiteitencommissie is altijd met terugwerkende kracht per 1 januari en altijd voor een minimaal 1 jaar.

Indien in de toekomst BTW-plicht ontstaat over deze diensten, dan verplicht de aangesloten zorgaanbieder zich om deze BTW alsnog af te dragen aan Stichting DOKh.
De korting op een combinatie geschilleninstantie & klachtenregeling geldt alleen bij gelijktijdige afname van het combinatiepakket, dus op dezelfde startdatum.

Start aansluitovereenkomst

De aansluitovereenkomst komt tot stand op het moment dat de zorgaanbieder of de instelling (huis)artsenzorg of verloskundigenzorg zich heeft aangemeld door het aanmeldformulier op de website van DOKh in te vullen en DOKh het verschuldigde bedrag van de aansluitvergoeding op haar IBAN-bankrekening heeft ontvangen.

Als de zorgverlener het niet eens is met de afschrijving, heeft de zorgaanbieder 56 dagen de tijd om de bank opdracht te geven het bedrag terug te storten. Logischerwijs is daarmee de aansluiting niet meer van toepassing.

Spijtoptantenregeling geschilleninstantie e/o klachtenregeling e/o calamiteitencommissie

Het komt voor dat de klachtenregeling en/of geschilleninstantie en/of calamiteitencommissie te maken krijgt met een zorgaanbieder die zich niet heeft aangesloten bij een klachtenregeling en/of geschilleninstantie en/of calamiteitencommissie en dit pas doet nadat er een klacht/geschil tegen hem/haar wordt ingediend of een calamiteit heeft plaatsgevonden. Deze zorgaanbieder profiteert hiermee van zijn/haar collega's die wel (al jaren) hun aansluitkosten betalen. Om deze reden is een zogenaamde 'spijtoptantenregeling' vastgesteld. Dit houdt in dat in de hierboven beschreven situatie de betreffende zorgaanbieder de kosten betaalt die gelijk zijn aan de behandeling van een klacht dan wel een geschil dan wel calamiteit. De bedragen zijn vastgesteld op € 1.500,- voor een klacht en € 4000,- voor een geschil en € 3000,- voor een calamiteit, vooraf te betalen.

Duur en beëindiging aansluitovereenkomst

Iedere aansluitovereenkomst geldt voor onbepaalde tijd, doch eindigt van rechtswege indien:

  • de zorgaanbieder komt te overlijden;
  • de zorgaanbieder wordt ontbonden of ophoudt te bestaan als gevolg van een fusie c.q. pensionering;
  • de zorgaanbieder failliet gaat of aan hem/haar surséance van betaling wordt verleend;
  • de zorgaanbieder niet langer als zorgaanbieder wordt aangemerkt volgens de Wkkgz.

Opzegging van de aansluitovereenkomst dient schriftelijk te gebeuren aan het volgende emailadres: aansluiting@dokh.nl en is slechts mogelijk tegen het einde van het lopende kalenderjaar met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden. De opzegging dient derhalve uiterlijk 31 oktober van het lopende kalenderjaar te zijn ontvangen op bovengenoemd emailadres.
Opzegging van de aansluitovereenkomst kan niet met terugwerkende kracht.
Beëindiging van een aansluitovereenkomst gaat in per 1 januari van het volgende kalenderjaar.

Geheimhoudingsplicht

Alle behandelde documentatie, informatie en gegevens van aangesloten zorgaanbieders worden vertrouwelijk behandeld. Hiermee wordt de privacy van alle betrokkenen gewaarborgd. Zie hiervoor ook de verwerkersovereenkomst.