Nascholingen Klachten & Geschillen

Klachtencommissie ongewenste omgangsvormen

De Klachtencommissie ongewenste omgangsvormen bekijkt klachten over ongewenste omgangsvormen objectief en geeft een onafhankelijk oordeel. Beide partijen worden hierbij gescheiden van elkaar gehoord.

Klachtencommissie ongewenste omgangsvormenBij ongewenst omgangsvormen of grensoverschrijdend gedrag kunnen de gevolgen groot zijn voor zowel de klager als beklaagde. Het is voor beide partijen belangrijk om te weten of de klacht gegrond is of niet.

Een zorgvuldige en eerlijke behandeling van een klacht over ongewenst omgangsvormen of grensoverschrijdend gedrag is van groot belang. Stichting DOKh heeft daarom een Klachtencommissie samengesteld die ter zake kundig is. Deze klachtencommissie bekijkt de klacht objectief en geeft een onafhankelijk oordeel. In de klachtencommissie zitten leden met kennis van zaken te weten een:

  • Advocaat met kennis van arbeidsrecht en/of strafrecht
  • Lid waarheidsvinding
  • POH-GGZ medewerker
  • Secretaris

Indienen klacht

De Klacht dient schriftelijk (per e-mail) te worden ingediend bij de secretaris van de Klachtencommissie.

Dit kan via het mailadres klachtencommissie@dokh.nl

De Klacht bevat een omschrijving van de  ongewenste omgangsvormen, zo mogelijk met vermelding van datum, tijd, plaats, omstandigheden, de inhoud van het gedrag, de beschrijving van de door Klager reeds ondernomen stappen, de naam, functie en werkplek van de Beklaagde en aanduiding van eventuele getuigen en eventuele bewijsmiddelen.

De Klacht dient te zijn voorzien van handtekening, naam, adres, functie, werkplek of samenwerkingsvorm van de Klager en dagtekening.

De klager en beklaagde worden geïnformeerd over de te volgen procedure. Voor meer informatie over deze procedure raadpleegt u het reglement van de Klachtencommissie ongewenste omgangsvormen.

Hoorzitting

Klager wordt gevraagd een gemotiveerde klacht in te dienen. De beklaagde wordt gevraagd een reactie daarop te geven. Na ontvangst van de klacht en de reactie daarop wordt een hoorzitting ingepland. De klager en beklaagde worden buiten elkaars aanwezigheid gehoord.

De secretaris maakt een verslag van de zitting. Het verslag is een weergave van de zitting.

Het principe van hoor en wederhoor

De commissie past hoor en wederhoor toe.

Rapport

Na het bestuderen van de klacht en hetgeen naar voren is gebracht tijdens de hoorzitting wordt een uiteindelijk rapport door de commissie opgesteld. In dit rapport wordt een oordeel gegeven over de klacht en een advies over passende maatregelen.

Het rapport wordt verzonden aan klager en beklaagde en aan de werkgever, bestuurder of ander verantwoordelijke van het samenwerkingsverband.