Nascholingen Klachten & Geschillen

Verwerkersovereenkomst

Verwerkersovereenkomst

Gegevens over en van aangesloten (huis)arts en verwerking van persoonsgegevens

Hierbij wordt uitgegaan van:

 • aangesloten (huis)arts in het kader van het verlenen van goede zorg en de daarmee samenhangende verplichting vanuit de Wkkgz patiënten de mogelijkheid biedt een klacht in te dienen betreffende de verleende zorg door aangesloten (huis)arts en/of
 • aangesloten (huis)arts in het kader van het verlenen van goede zorg en de daarmee samenhangende verplichtingen vanuit de Wkkgz patiënten de mogelijkheid biedt een Geschil aanhangig te maken en/of
 • aangesloten (huis)arts in het kader van het verlenen van goede zorg en de daarmee samenhangende verplichting vanuit de Wkkgz onafhankelijk onderzoek laat verrichten naar een calamiteit
 • Stichting DOKh voor het afhandelen van een klacht persoonsgegevens verwerkt van patiënt(en)/cliënt(en) van aangesloten (huis)arts;
 • Stichting DOKh voor het afhandelen van een Geschil persoonsgegevens verwerkt van patiënt(en)/cliënt(en) van aangesloten (huis)arts;
 • Stichting DOKh voor het verrichten van een onafhankelijk onderzoek van een calamiteit persoonsgegevens verwerkt van patiënt(en)/cliënt(en) van aangesloten (huis)arts;
 • Partijen gehouden zijn uitvoering te geven aan het bepaalde in de AVG en in dit kader deze verwerkingsovereenkomst sluiten om hierin de door hen gemaakte afspraken over de verwerking van persoonsgegevens vast te leggen (hierna: verwerkersovereenkomst).

Definities

De begrippen persoonsgegevens, verwerking, verwerkingsverantwoordelijke, verwerker, betrokkene en derde zoals opgenomen in artikel 4 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna; AVG) hebben de betekenis die daaraan in de AVG is gegeven.

Doel en noodzakelijkheid van de verwerking

Stichting DOKh verwerkt persoonsgegevens van patiënten/cliënten van de aangesloten (huis)arts ten einde een klacht af te handelen, een Geschil af te handelen en/of een onafhankelijk onderzoek te kunnen verrichten naar een calamiteit.

Stichting DOKh verwerkt de persoonsgegevens alleen voor het doel zoals omschreven bij doel en noodzakelijkheid van de verwerking.

Aangesloten (huis)arts en Stichting DOKh erkennen dat op de verwerking van persoonsgegevens de AVG van toepassing is en dat zij beiden op de hoogte zijn van de verplichtingen die in de AVG zijn neergelegd. Partijen zijn ieder afzonderlijk en zelfstandig verplicht om ervoor zorg te dragen dat aan voornoemde verplichtingen wordt voldaan.

Verwerking van persoonsgegevens door Stichting DOKh

Zoals gedefinieerd in de AVG is Stichting DOKh aan te merken als verwerker en de aangesloten (huis)arts als verwerkingsverantwoordelijke.

De verwerking van persoonsgegevens door Stichting DOKh is nader uitgewerkt in het privacyreglement van Stichting DOKh, te raadplegen via de website www.dokh.nl

Categorieën van persoonsgegevens

Stichting DOKh verwerkt de categorieën van persoonsgegevens van patiënt(en)/cliënt(en) van de aangesloten (huis)arts:

 • Persoonsgegevens waaronder
  • a NAW gegevens;
  • b e-mailadres;
  • c telefoonnummer
  • d geslacht

 • Bijzonder gegevens waaronder:
  • a. een omschrijving van de klacht die patiënt(en)/cliënt(en) heeft geformuleerd aangaande de aangesloten (huis)arts of diens medewerker(s)
  • b. delen uit het patiënt/cliënt dossier ten behoeve van en het onderzoek van een calamiteit

Geheimhouding

Stichting DOKh is verplicht tot geheimhouding van de Persoonsgegevens behoudens voorzover een wettelijk voorschrift Stichting DOKh tot mededelen verplicht.

Stichting DOKh zal aan haar medewerkers die werkzaamheden verrichten in het kader van de verwerking van persoonsgegevens dezelfde geheimhoudingsverplichting opleggen ten aanzien van het geheimhouden van persoonsgegevens als bedoeld in dit artikel.

De in dit artikel opgenomen geheimhoudingsplicht geldt onafhankelijk van de duur van deze verwerkersovereenkomst en blijft ook na beëindiging van de verwerkersovereenkomst voortduren.

Beveiligingsmaatregelen

Stichting DOKh neemt passende technische en organisatorische maatregelen ten einde de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van persoonsgegevens veilig te stellen. Hieronder vallen onder meer de volgende maatregelen:

 • Stichting DOKh maakt van persoonsgegevens een back-up
 • Back-ups worden op een fysiek gescheiden locatie bewaard
 • Stichting DOKh treft voorzieningen voor een adequate toegangsbeveiliging zodat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor geautoriseerd personeel
 • Stichting DOKh heeft een adequaat en actueel mechanisme in werking om kwaadaardige software op te sporen en af te wenden
 • Stichting DOKh maakt gebruik van beveiligde netwerkverbindingen.

Procedure datalek

Ondanks de genomen technische en organisatorische maatregelen aan de zijde van Stichting DOKh, kan onverhoopt een inbreuk in verband met de persoonsgegevens ontstaan waarbij de persoonsgegevens daadwerkelijk zijn vernietigd of verloren zijn gegaan, zijn gewijzigd, verstrekt of toegankelijk zijn gemaakt op een manier die onrechtmatig is (hierna: datalek).

Een datalek zal door Stichting DOKh zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 24 uur na ontdekking daarvan schriftelijk worden gemeld aan aangesloten (huis)arts.

Aangesloten (huis)arts beoordeelt als verwerkingsverantwoordelijke na voorafgaand overleg met Stichting DOKh of het datalek gemeld dient te worden bij de autoriteit persoonsgegevens en eventueel betrokkenen. De verantwoordelijkheid voor melding ligt bij aangesloten (huis)arts.

Stichting DOKh houdt aangesloten (huis)arts op de hoogte van eventuele nieuwe ontwikkelingen omtrent het datalek en van de maatregelen die Stichting DOKh neemt om de gevolgen van het datalek te beperken en herhaling te voorkomen.

Aansprakelijkheid

Indien een Partij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de op haar rustende verplichtingen uit hoofde van deze Verwerkersovereenkomst, de AVG en/of overige wet- en regelgeving op het gebied van de Verwerking van Persoonsgegevens, is deze Partij aansprakelijk voor de schade die de andere Partij dientengevolge lijdt.

De aansprakelijkheid van Partijen is beperkt tot directe schade en tot het maximale bedrag dat de verzekeraar van de aansprakelijkgestelde Partij uitkeert.

Duur en einde van de verwerkersovereenkomst

De verwerkersovereenkomst zal van kracht zijn gedurende de looptijd van de aansluiting die aangesloten (huis)arts heeft bij de klachtenregeling, Geschilleninstantie en/of calamiteitencommissie van Stichting DOKh.

Toepasselijk recht

Op deze verwerkersovereenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.